scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 1
1.1
Stichting Scholen aan Zee
Stichting Scholen aan Zee is een brede scholen­gemeenschap en stelt zich ten doel voor Den Helder en omstreken een volwaardig en breed aanbod voor algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs in stand te houden.
Scholen aan Zee bestaat uit  de volgende vestigingen:
Lyceum aan Zee
Mavo aan Zee
Beroepsonderwijs aan Ze
Junior College
Schakel aan Zee
Sport aan Zee 1 in Julianadorp
Sport aan Zee 2 in Den Helder
Bestuurskantoor Scholen aan Zee
1.2
Missie en identiteit
Scholen aan Zee staat voor een organisatie waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt en waar transparantie, samenwerking en het ‘samen scholen’ (onderwijzen) vanzelfsprekend zijn. Funderend onderwijs is een basisrecht voor iedereen en van groot belang voor de ontwikkeling van onze samenleving. Een algemeen bijzondere school die breed toegankelijk is en ieders achtergrond en levensovertuiging respecteert.

Scholen aan Zee biedt jongeren een fundament waar zij een leven lang op voort kunnen bouwen. Leerlingen worden opgeleid tot zelfbewuste en verantwoordelijke (wereld)burgers. De school vormt een professionele en lerende organisatie. Reflectie, leren van en met elkaar en resultaatgericht focussen op onderwijs en rendement zijn cruciaal. Bestuur, schoolleiding en medewerkers zijn zichtbaar in de school, toegankelijk voor ieder­een en representeren zich als ambassadeurs van onze school. De leerling staat centraal. Het onderwijs voorziet in open communicatie met, vertrouwen in en aandacht voor de leerlingen.
verbondenheid: leerlingen, ouders en medewerkers versterken elkaar;
plezier: positief en veilig klimaat, elke leerling wordt gehoord, gezien en gewaardeerd;
persoonlijke ontwikkeling: afgestemd aanbod voor elke leerling met aandacht voor en integratie van de aspecten kwalificatie, socialisatie en subjecticatie (1);
ambitie: we hebben hoge verwachtingen en sturen op motivatie en optimaal resultaat;
samenwerken: de samenleving als klas­lokaal, leerlingen leren over actief burgerschap en hun eigen rol in de maatschappij;
gastgerichtheid: leerlingen, ouders en medewerkers ervaren een warm, gastvrij
en welkom gevoel als men de school
binnenkomt; we gaan respectvol
en vriendelijk met elkaar om. 
(1)  Gert Biesta – ‘Het prachtige risico van onderwijs’. Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding. Socialisatie draait om de manier waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken. Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.
1.3
Onderwijsvisie Scholen aan Zee
Het team van Scholen aan Zee zorgt voor kwalitatief goed onderwijs dat motiverend, uitdagend en betekenisvol is en op maat voor elke leerling. Binnen een veilige en plezierige omgeving halen wij het beste uit onze leerlingen, die gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Goede communicatie, transparantie, samenwerking en het ‘samen scholen aan zee’ zijn belangrijk. In het bijzonder bij de samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school. Het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de prestaties van leerlingen. Samen werken we aan de toekomst van elk kind. Persoonlijk en betrokken.

Onze brede scholengemeenschap is de basis voor het verzorgen van onderwijs. Er is een onderwijsaanbod voor alle niveaus en samenhang tussen het onderwijsbeleid en de ‌peda­gogisch-didactische aanpak. De mogelijkheid voor interne doorstroom tussen verschillende leerwegen wordt vergroot en het risico van vroeg­selectie wordt verkleind.

Goed onderwijs wordt gerealiseerd door het voortdurend verbeteren en actualiseren van de lesstof en de manier van lesgeven. Actuele onderwijskundige, maatschappelijke en plaatselijke ontwikkelingen worden gevolgd. Ook wordt er een netwerk van externe partners onderhouden. Waar mogelijk worden delen van het curriculum buiten de school geprogrammeerd. Contextrijk onderwijs motiveert en daagt leerlingen uit. Dat heeft een positief effect op keuzes op het gebied van loopbaanontwikkeling. Scholen aan Zee ontwikkelt zich tot een verbrede scholengemeenschap voor Den Helder. Dit gebeurt in samenwerking met andere partners en in aansluiting op ontwikkelingen en kansen binnen de lokale gemeenschap.
1.4
Opleidingen
Scholen aan Zee biedt de volgende opleidingen aan:
Beroepsonderwijs aan Zee
vmbo bb en kb leerjaar 1 t/m 4
leerwerktraject leerjaar 3 en 4
Mavo aan Zee
mavo (vmbo tl) leerjaar 1 t/m 4
Lyceum aan Zee
havo leerjaar 1 t/m 5
vwo (atheneum en gymnasium) leerjaar 1 t/m 6 
Junior College
vmbo bb en kb leerjaar 1 en 2
mavo (vmbo tl) leerjaar 1 en 2
havo en atheneum leerjaar 1, 2 en 3
Schakel aan Zee
Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)
Missie en identiteit
(vmbo bb, kb en leerwerktraject)
Beroepsonderwijs aan Zee kent een breed aanbod van beroepsgerichte programma’s die de leerlingen goed voorbereiden op de gewenste vervolgopleiding in het mbo. De leerlingen volgen daarnaast ook algemeen vormende vakken (avo-vakken), die gelijk zijn voor de leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zijn de avo-vakken deels gekoppeld aan de gekozen profielen en heeft iedere leerling een eigen vakkenpakket.

De leerlingen krijgen via loopbaanleren een brede oriëntatie op het aanbod aan profielen
en vervolgopleidingen. Onderdeel hiervan zijn extra praktijkuren in de onderbouw voor de leerlingen. De leerlingen kiezen uit het aanbod wat passend is voor hen in deze fase van hun loopbaan. De ene leerling kiest op interesse en voorkeur, terwijl een andere leerling zich breder wil blijven oriënteren. De leerlingen ontdekken op deze manier waar hun talenten liggen en ze leren zo tot een keuze te komen die bij hen past. Niet te snel te gericht op een profiel, maar bewust verkennen van wat er allemaal voor mogelijkheden zijn binnen onze school. 
Profielen
In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen
voor een van de onderstaande profielen:
Dienstverlening en Producten (D&P):
- richting Style en Design (SD)
- richting Sport en Veiligheid (SV)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Zorg en Welzijn (ZW).
Leerwerktraject
Aanvullend op de profielen is er een leerwerk­traject waarbij leerlingen in de bovenbouw deels een buitenschools praktijkgericht programma volgen met een beperkt(er) theoretisch deel.
Doorstromen
Beroepsonderwijs aan Zee wil het maximale uit de leerling halen en biedt mogelijkheden
om in de onderbouw van basisberoeps (bb) door te stromen naar kaderberoeps (kb) in de bovenbouw of, incidenteel, van kb naar tl (mavo). Als het nodig is, kan de omgekeerde weg worden gevolgd, want het doel is dat de leerling een haalbaar en passend diploma behaalt. 
Vervolgonderwijs
Beroepsonderwijs aan Zee kent basisberoepsgerichte (bb), inclusief leerwerktraject (lwt) en kaderberoepsgerichte (kb) opleidingen waarbij de leerlingen vanaf de bb inclusief leerwerktraject, doorstromen naar het mbo op niveau 2 en leerlingen vanaf kb kunnen doorstromen naar het mbo op niveau 3 en 4.
Missie en identiteit
(vmbo bb, kb en leerwerktraject)
De mavo (de theoretische leerweg van het vmbo) is een vierjarige opleiding. Op de mavo krijgen leerlingen voornamelijk les in theoretische vakken met de mogelijk om te kiezen voor praktijkvakken zoals INFT, LO2 en Beeldende Vorming in het examenpakket. De mavo is een vierjarige opleiding.

De eerste twee leerjaren zijn algemene leerjaren. Aan het eind van het tweede leerjaar worden er vakken gekozen voor het derde leerjaar. De leerlingen kunnen dan kiezen voor de mens- of natuur-stroom en de daarbij behorende vakken.

Daarnaast biedt de mavo in het eerste leerjaar ook een dakpanklas mavo/havo aan.
Vervolgonderwijs
Doorstroom naar niveau 3 of niveau 4 van het mbo
Doorstroom mavo - havo
‌leerlingen van de mavo kunnen doorstromen naar leerjaar 4 van de havo bij Lyceum aan Zee. mavoleerlingen worden door middel van een aansluitingsprogramma voor deze overstap inhoudelijk voorbereid op de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook is er specifieke aandacht voor het tempo
en de manier van werken op de havo. 
Doorstroom mavo 4 - havo 4
‌Scholen aan Zee biedt geslaagde mavo-leerlingen in principe een doorstroomrecht aan naar havo 4 conform de vastgestelde, maar nog te publiceren Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo. Scholen aan Zee zal advies uitbrengen of zij het verstandig acht dat de betreffende leerling doorstroomt van mavo 4 naar havo 4.
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo), Atheneum en GymnasiuM
(HAVO, VWO)
De havo is een vijfjarige opleiding; de opleidingen atheneum en gymnasium (samen vwo) duren zes jaar. Binnen het vwo neemt het gymnasium een aparte plaats in. Voor deze richting is één van beide klassieke talen (Latijn of Grieks) verplicht als examenvak
Onderbouw
De onderbouw op het Lyceum duurt drie jaar. In het 3e leerjaar kiest de leerling zijn profiel voor de bovenbouw. In de onderbouw zijn aparte havo- en vwo-klassen. Alle vwo-leerlingen maken in het eerste leerjaar kennis met Latijn en de klassieke cultuur. Deze kennismaking duurt een half jaar. Daarna kiezen zij voor het gymnasium of het atheneum. Daarnaast biedt het lyceum in het eerste leerjaar ook een dakpanklas mavo/havo aan.
Bovenbouw
In het derde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de profielkeuze voor de tweede fase en de daarmee samenhangende keuze van een vervolgopleiding of beroep. In de tweede fase gaan leerlingen onder begeleiding van de docent steeds zelfstandiger werken. Deze aanpak zorgt voor een betere aansluiting tussen voortgezet
en hoger onderwijs. De loopbaanbegeleider en de mentor begeleiden de hogere klassen bij de oriëntatie op vervolgstudies. Ook ouders worden hierbij betrokken.
Profiel
Een profiel of afstudeerrichting bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat een leerling voorbereidt op een studie aan hogeschool of universiteit. De leerlingen hebben een aantal gemeenschappelijke vakken en vakken die kenmerkend zijn voor het gekozen profiel. Daarnaast kan nog één vak in het vrije deel (uit een ander profiel) worden gekozen, waardoor de mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs worden verruimd.

‌De vier profielen zijn:
Cultuur en Maatschappij (CM) 
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)
Binnen het vwo neemt het gymnasium een aparte plaats in. Voor deze richting is
éénvan beide klassieke talen (Latijnse taal of Griekse taal) verplicht als examenvak,
evenals Klassieke Culturele Vorming. 
Studielast
In de tweede fase kennen we het begrip studie­last. Hier wordt ook niet meer gerekend in lesuren per week, maar in studielast per jaar. Daarmee wordt de hoeveelheid tijd bedoeld, die de gemiddelde leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid leerstof eigen te maken. Deze studielast is zo evenwichtig mogelijk over de jaren verdeeld. Aan alle vakken tezamen moet de vwo-leerling in drie jaar totaal 4800 lesuren besteden. Voor de havoleerling is dit 3200 lesuren in twee jaar. De uitwerking hiervan wordt in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opgenomen.
Vervolgonderwijs
Doorstroom havo - vwo 
‌Een leerling met een havodiploma, die de ambitie heeft naar de universiteit door
te stromen kan twee wegen bewandelen. Eerst naar het HBO (hoger beroepsonderwijs) en dan vervolgens naar het WO (wetenschap­pelijk onderwijs) of overstappen naar 5 vwo. Omdat het vwo-examen over zeven vakken afgenomen wordt, zal de leerling een vak extra moeten oppakken. Het is belangrijk hierover tijdig contact met de loopbaan­begeleider op te nemen, omdat hieraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden.
Doorstroom havo naar mbo of hbo
Doorstroom vwo naar hbo of wo/universiteit
Onderbouwlocatie vmbo bb en kb, mavo (vmbo tl), havo en vwo
Het Junior College is een onderbouwlocatie in Julianadorp met klassen voor basis-/kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo en vwo. Daarnaast biedt het Junior College in het eerste leerjaar ook een dakpanklas mavo/havo aan.

De lessentabellen en de werkwijzen binnen de basis-/kaderberoepsgerichte leerweg en de mavo zijn hetzelfde als die van Beroepsonderwijs aan Zee en Mavo aan Zee in Den Helder. Ten aanzien van de lestijden en de lessentabellen voor de havo en het atheneum zijn er enkele verschillen met Lyceum aan Zee in Den Helder. De leerdoelen die behaald moeten worden zijn uiteindelijk wel hetzelfde.
Vervolgonderwijs
De leerlingen van de basis-/kaderberoeps­gerichte leerweg en de mavo stromen na
leerjaar 2 door naar de locaties in Den Helder. De leerlingen van de havo en het atheneum verhuizen na leerjaar 3 naar de locatie in Den Helder. Het Junior College zorgt voor de goede aansluiting met Lyceum aan Zee,
Mavo aan Zee en Beroepsonderwijs aan Zee. 
Goede bereikbaarheid
Het Junior College is er niet alleen voor leerlingen uit Julianadorp. Voor leerlingen uit de
regio, zoals Anna Paulowna, Breezand, Wieringen, Callantsoog en ’t Zand, is de school ook prima bereikbaar. Het Junior College is gelegen aan de Akkerbouwstraat in Julianadorp en is via fietspaden veilig te bereiken. Inschrijving op het Junior College is niet voorbehouden aan leerlingen uit Julianadorp of omgeving; ook leerlingen uit bijvoorbeeld het centrum van Den Helder kunnen ingeschreven worden. Voor leerlingen
die het kanaal moeten oversteken maakt Scholen aan Zee het mogelijk om gratis
gebruik te maken van het veerpontje Westeinde. Hiervoor krijgen deze leerlingen een speciaal pasje uitgereikt.
Eerste Opvang Anderstaligen
(EOA)
Schakel aan Zee is een afdeling die gespecialiseerd is in het Nederlands als tweede taal (Nt2). Hier worden anderstalige leerlingen door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding en Eerste Opvang Anderstaligen. Op de school worden leerlingen ingeschreven die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
Doel
De school heeft als doel anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar onderwijs te bieden dat hen kennis en vaardigheden biedt om als individu een eigen plek te verwerven in de wereld. Er wor­den 25 klokuren per week les gegeven en het lessenaanbod is deels afhankelijk van de groep waaraan de les wordt gegeven. In alle groepen staat Nederlands/Nt2 centraal. Dit betekent dat er minimaal 11 uur Nederlands/Nt2 wordt gegeven. Verder worden er vakken zoals rekenen, koken, sport, burgerschap, kunst en cultuur gegeven. Daarbij wordt er in alle groepen gewerkt vanuit thema’s die van belang zijn voor het integreren in de Nederlandse maatschappij en voor het toekomstperspectief van onze leerlingen. De school heeft een regionaal karakter
Werkwijze
Verlengde intakegroep en alfabetisering
Na aanmelding en het eerste intakegesprek
komt de leerling in de verlengde intakegroep. Hier wordt bekeken wat het te verwachten uitstroomprofiel van de leerling zal zijn. De leerling verblijft maximaal 8 weken in deze groep en volgt een lesprogramma dat vooral gericht is op het kennismaken met de school in haar totaliteit en het leren van de eerste ‘schooltaalwoorden’. Het portfolio wordt in deze periode aangelegd en er vinden enkele toetsen plaats. Wanneer
de leerling niet bekend is met het Latijns schrift, zal de leerling in de alfabetiseringsgroep aan de verlengde intake deelnemen.

Instroomgroep
Na de verlengde intakegroep of alfabetiseringsgroep zal de leerling doorstromen naar een groep waarin hij langere tijd zal verblijven. Dit is een groep die de basis legt op het gebied van Nederlands als tweede taal. Vervolgens komt de leerling terecht in de laatste fase van Schakel aan Zee, de uitstroomgroep.

Uitstroomgroep
De uitstroomgroep is gericht op het uitstroom­profiel van de leerling. Hier worden vakken aangeboden die van belang zijn voor het overstappen naar regulier onderwijs. In deze fase bestaat ook de mogelijkheid om te starten met het gedeeltelijk schakelen naar andere scholen. 
Structuur
De leerlingen volgen de lessen grotendeels in één klaslokaal en hebben een mentor die gemiddeld 20 uur lessen verzorgt aan één klas. Dit zorgt voor een stukje veiligheid, vertrouwen en structuur. Voor leerlingen en ouders/voogden/verzorgers is de mentor het aanspreekpunt op Schakel aan Zee. De mentor geeft les, maar is er ook voor andere zaken, bijvoorbeeld als leerlingen met een probleem zitten. De mentor is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de studieresultaten en houdt in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk gaat. Zowel leer­lingen als hun ouders/voogden/verzorgers hebben contact met de mentor. De mentoren en docenten worden ondersteund door de ondersteuningscoördinator en de onderwijs­assistenten. Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld
bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Als Schakel aan Zee niet in de benodigde ondersteunings­behoefte kan voorzien, zal in overleg met de ouders/verzorgers/
voogden een oplossing gezocht worden waarin tegemoet gekomen kan worden
aan de ondersteuningsbehoefte.
Vervolgonderwijs
Leerlingen van Schakel aan Zee worden begeleid in het schakelen naar vormen van regulier onderwijs of Regionale Onderwijs Centra (ROC).
Doorstroom
‌Op basis van de vorderingen ten aanzien van de Nederlandse taal kan een leerling tussentijds doorstromen naar een volgende groep binnen Schakel aan Zee of binnen één van
de andere locaties van Scholen aan Zee.
Uitstroom
Leerlingen in de uitstroomgroep krijgen intensieve begeleiding van de mentor
in het kiezen van een vervolgopleiding. Op basis van leeftijd en resultaten van leerstof­afhankelijke en -onafhankelijke toetsen en de beoordeling van alle betrokken docenten wordt een advies gegeven. De uitstroom kan geschieden naar het praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo. De Schakel hanteert de LOWAN-uitstroomprofielen.