scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 3
3.1
Missie en identiteit
Van basisschool naar voortgezet onderwijs 
Alle leerlingen voor wie het mogelijk is een diploma te behalen, zijn toelaatbaar tot de eerste klas, de brugklas. Over de aanmeldings­procedure wordt nauw contact onderhouden met de basisscholen in Den Helder/Julianadorp en uit de regio. De aanmelding van een leerling bij Scholen aan Zee gebeurt door de ouders/verzorgers via een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.scholenaanzee.nl. Voor leerlingen van buiten de regio kunnen de ouders contact opnemen met de school. Zie hoofdstuk 11 voor de contactgegevens. 
Van basisschool naar voortgezet onderwijs 
Bij tussentijdse inschrijving (inschrijving gedurende een lopend schooljaar of instroom in een ander leerjaar) kan contact opgenomen worden met de school om de mogelijkheden door te spreken en eventueel een afspraak voor een schoolbezoek te maken. Zie hoofdstuk 11 voor de contactgegevens. Ook voor deze leerlingen geldt dat het digitaal inschrijfformulier moet worden gebruikt. 
Onderwijsnummer
In het kader van de wet Onderwijsnummer zijn scholen voor voortgezet onderwijs verplicht het burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen op te nemen in de leerlingenadministratie. Scholen aan Zee volgt verder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG is te vinden op onze website www.scholenaanzee.nl.
Leerlingenadministratie
Het is belangrijk dat wijzigingen in relaties, namen en adressen worden doorgegeven aan de schooladministratie. Ouders kunnen zelf via Magister telefoonnummer en e-mailadres wijzigen. Ouders ontvangen hiervoor van Scholen aan Zee een inlognaam en wachtwoord (zie hoofdstuk 4.2). De centrale leerlingen­administratie is onder­gebracht bij het bestuurskantoor van Scholen aan Zee. Zie voor de contact­gegevens hoofdstuk 11. Ouders en leerlingen kunnen in Magister de behaalde cijfers en absentie bekijken. 
3.2
Begin schooljaar
Leerlingen die zich voor de brugklas hebben aangemeld, krijgen voor de zomervakantie een uitnodiging om kennis te maken met de mentor en de klasgenoten. De ouders krijgen dan tege­lijkertijd voorlichting over de eerste periode,
de introductiedagen enzovoort.
Kennismaking en introductie
Het doel van de introductiedagen aan het begin van het schooljaar is dat leerlingen en docenten/mentoren elkaar in korte tijd leren kennen. Opdrachten en spelvormen zijn er op gericht de kennismaking vlot en op een plezierige manier te laten verlopen. Niet alleen brugklassers hebben een introductieperiode. Ook in andere leerjaren wordt in de eerste weken aandacht besteed aan het leren kennen van elkaar. 
3.3
Lestijden
Lyceum aan Zee
Op het lyceum wordt gewerkt met lesuren van 60 minuten. 
Mavo aan Zee en Beroepsonderwijs aan Zee
Op de mavo en het beroepsonderwijs wordt gewerkt met lesuren van 45 minuten.
Junior College
Ook op het Junior College wordt met
een 45-minutenrooster gewerkt. 
Schakel aan zee
Om structuur te bieden, wordt er elke dag van 09.00 tot 15.00 uur lesgegeven.
3.4
Missie en identiteit
De roosters zijn te raadplegen via de agenda van de leerling in Magister. In het dagrooster worden de laatste afmeldingen (lessen die vervallen) voor die dag verwerkt. Het rooster van de dagen daarna kan dan nog veranderen. Naast de onvoorziene afwezigheid van docenten kan het lesrooster nog door andere oorzaken gewijzigd worden. Het schooljaar wordt verdeeld in maximaal 2 roosterperiodes (dit verschilt per school). Periodisering geeft de mogelijkheid de lessen van een bepaald vak in één of twee periodes te concentreren. 
3.5
Lesuitval en opvanguren
Lesuitval door vergaderingen, ziekte of activiteiten van andere klassen komt soms voor. Lesuitval wordt zo veel mogelijk opgevangen door het onderwijsteam. Scholen aan Zee hoopt hiermee te bereiken – overmacht daargelaten – dat lesuitval tot een minimum beperkt wordt. In de klassen 1 en 2 wordt als dat enigszins mogelijk is, een les waargenomen. Voor leerlingen vanaf de derde klassen worden niet alle uitgevallen lessen opgevuld. Zij kunnen in de vrijkomende uren, al dan niet met behulp van studieplanners,
zelfstandig werken. Onvoorziene afwezigheid van een docent moet vóór aan­vang van de lessen aan de school worden gemeld. Deze informatie wordt vanaf 07.45 uur gepubliceerd.
3.6
Lesverzuim en te laat komen 
Leerplichtwet
De leerplichtwet schrijft voor dat alle jongeren een volledig onderwijsprogramma volgen tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 wordt. Na de leerplicht is tot de leeftijd van 18 jaar de kwalificatieplicht van toepassing. Ook deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op mbo2-, havo- of vwo-niveau. Dit is ingevoerd om jongeren een minimumdiploma te laten halen en schooluitval tegen te gaan
Schooluitval
Scholen aan Zee houdt zich streng aan de melding en registratie van verzuim en in- en uitschrijving van leerlingen en werkt nauw samen met de afdeling leerplicht van de gemeente; dit is wezenlijk in de bestrijding van schooluitval. Gemeente en de Inspectie van het Onderwijs zien streng toe op schooluitval. Het spreekt dus vanzelf dat leerlingen al hun lessen volgen, op tijd aanwezig zijn en ouders hierop toezien. Lukt dat niet dan gelden de volgende regels: 
A.
Ziekmelding
Vóór aanvang van de schooldag/lessen
De ouder/verzorger meldt zo vroeg mogelijk op de dag zelf de leerling telefonisch af bij de absentenadministratie van de school. De ouder/verzorger ontvangt van de absentenadministratie een bevestigingsemail. Het telefoonnummer en deze procedure is te vinden op de website www.scholenaanzee.nl. De telefoonnummers waar de leerlingen afgemeld kunnen worden, zijn te vinden in hoofdstuk 11.
Ziekmelding tijdens schooldag/lessen
De leerling meldt zich ziek bij de docent van wie hij op dat moment les krijgt. Mocht de leerling zich willen afmelden tijdens een leswisseling of een pauze, dan meldt hij zich bij de verzuimmedewerker. Als de les buiten het schoolgebouw wordt gegeven, volstaat afmelding bij de docent. De ouder/verzorger meldt de leerling zo spoedig mogelijk diezelfde dag ziek via het absentieformulier op de website. De ouder/verzorger ontvangt een bevestigingsemail. Bij lyceum kan de bevestiging dat de leerling ziek is alleen tele­fonisch worden doorgegeven.
Blessure/afwezigheid sportlessen
De leerling meldt van tevoren bij de gymdocent dat niet aan de les kan worden deelgenomen. De leerling is wel tijdens de les in de sportzaal aanwezig. De docent beoordeelt of en op welke wijze de leerling aan de les kan meedoen. Bij lyceum meldt de leerling zich tijdens de LO-les in de leerlingenlounge.
B
Overige afwezigheid
Van te voren bekend
Voor afwezigheid door niet bijzonder verlof die al van te voren bekend is (bijvoorbeeld dokters-/tandartsbezoek) dient de ouder/verzorger minimaal 1 dag van tevoren schriftelijk of telefonisch te melden. Bij lyceum alleen telefonisch. Afwezigheid door bijzonder verlof die al van te voren bekend is (bijvoorbeeld bijwonen van een huwelijk – zie in dit verband hoofdstuk 9.1 verlofregeling) dient de ouder/verzorger minimaal 1 dag van tevoren schriftelijk toestemming te vragen. Na ondertekening van het formulier door de teamleider levert de leerling deze toestemming in bij de verzuimmedewerker.
Onvoorziene afwezigheid
Bij een onvoorziene afwezigheid - bijvoorbeeld onverwacht doktersbezoek - meldt de ouder/verzorger de leerling op de dag zelf zo vroeg mogelijk af via het absentieformulier op de website. De ouder/verzorger ontvangt een bevestigings­email. Bij het lyceum en mavo kan de leerling alleen telefonisch worden afgemeld.
Ongeoorloofde afwezigheid
Indien de ouder/verzorger nalaat de leerling absent te melden, ondanks een herinneringsmail, dan wordt de ongeoorloofde absentie gezien als spijbelen en kan de leerling verplicht worden dit uur in te halen. Deze maatregel verschilt per school. Is een leerling 16x ongeoorloofd afwezig in een aaneengesloten periode van 4 weken, dan volgt melding bij DUO en wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Naast deze wettelijke kaders gelden er op de scholen aanvullende maatregelen die bij het begin van het schooljaar bekend gemaakt worden. 
C.
Te laatkomen
Geldige reden
De leerling die te laat komt, wordt door de docent in Magister gezet als te laat. Bij een geldige reden vult de verzuimmedewerker in Magister de bijbehorende afwezigheidscode
in en heeft het te laat komen geen gevolgen.
Ongeldige reden
Bij een ongeldige reden wordt het te laat komen als ongeoorloofde absentie gezien en volgt er een maatregel. Bij lyceum, mavo en Junior College dient de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur bij de conciërge, balie of verzuim­medewerker te melden. Bij beroepsonderwijs dient de leerling zich de volgende dag om 07.45 uur te melden of een half uur voor de eerste les. Voor te laat komen geldt een escalatie­ladder die bij het begin van het schooljaar wordt uitgelegd. Veelvuldig te laten komen is ook verzuim. Komt een leerling 16x te laat in een aan­eengesloten periode van 4 weken dan volgt melding bij DUO en wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. 
Meerderjarige leerlingen
De regels met betrekking tot lesverzuim, te laat komen en verlofaanvragen gelden bij Scholen aan Zee ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Voor hen geldt dus dat meldingen en aanvragen door de ouders gedaan dienen te worden, tenzij de leerling dat voor aanvang van of gedurende het schooljaar expliciet bij de leerlingen­administratie van scholen aan Zee meldt: leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl. Scholen aan Zee stelt via het school­informatiesysteem Magister ook gegevens beschikbaar voor ouders van meerderjarige leerlingen, tenzij de leerling in een e-mail aan leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl expliciet aangeeft dit niet te willen.
3.7
Onderwijstijd
Vanaf 1 augustus 2015 is de wet modernisering onderwijstijd in werking getreden. Vanaf dat moment geldt er in het voortgezet onderwijs een urennorm voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar. Dit geeft scholen meer vrijheid om tot een eigen meer flexibel onderwijsprogramma te komen dat uitgaat van maatwerk (gepersonaliseerd leren). Het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding moet
wel worden gehaald: 
vmbo 3.700 uur
avo 4.700 uur
vwo 5.700 uur.
Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.
Onderwijstijd is onderwijs dat onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel wordt uitgevoerd. Het onderwijs dient deel uit te maken van het door de school geplande en voor de leer­lingen verplichte onderwijsprogramma en het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.
Ook tijd die leerlingen zelfstandig aan een opdracht werken onder verantwoordelijkheid
van een docent, telt mee. Het is dan ook niet zo, dat leerlingen automatisch vrij zijn, wanneer het laatste lesuur van een dag is beëindigd. 
Onder meer de volgende activiteiten behoren tot de onderwijstijd:
introductieprogramma’s
ophalen/inleveren boeken, roosters, etc.
theater-, film- of museumbezoek (ook ’s avonds, bv. in het kader van CKV)
activiteiten in het kader van de verlengde schooldag
zelfstandig werken in bv. de studieruimten wanneer er de mogelijkheid is advies
of hulp te vragen aan personeelsleden
toets- of repetitieweken
bespreking van toetsen en repetities
projecten (ook wanneer die deels ’s avonds of in het weekeinde worden uitgevoerd – zoals de presentaties aan de ouders)
stages
dagexcursies
meerdaagse excursies (dan geldt zelfs, afhankelijk van het programma, dat 16 uur per etmaal tot onderwijstijd wordt gerekend);
alternatief programma voor leerlingen die niet deelnemen aan meerdaagse excursies
mentorspreekuur
vieringen (Sinterklaas, Kerst etc.)
het (waar dan ook) werken binnen de ELO, indien er de mogelijkheid bestaat hulp of advies te vragen aan onderwijspersoneel
sportdagen
keuze-plicht-activiteiten
klassenavonden en (thema-)schoolfeesten
maken van testen bv. in het kader van de vakken- of vervolgopleidingskeuze
remedial teaching, faalangsttraining en dyslexiecursussen
opvanglessen die (vooral in de onderbouw) gegeven worden wanneer een ‘roosterles’ uitvalt door afwezigheid van een docent.
3.8
Vakantieregeling 2020-2021
De data van de vakanties en vrije dagen voor de leerlingen van Scholen aan Zee zijn:
Een roostervrije dag is een dag waarop de school geen onderwijs verzorgt voor leerlingen. Leerlingen zijn dan vrij of doen andere activi­teiten, terwijl medewerkers een studiedag hebben. Er zijn twaalf roostervrije dagen per jaar; een aantal van deze dagen is toegevoegd aan de meivakantie en een aantal dagen is voorafgaand aan de zomervakantie. Meer informatie over schoolvakanties op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties.