scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 4
Naast leerlingen en ouders zijn er veel betrokkenen bij het onderwijs. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de organisatie. 
4.1
Betrokkenen bij de organisatie
College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Scholen aan Zee en is eindverantwoordelijk voor alle Scholen aan Zee-aangelegenheden. Het College van Bestuur bestaat uit: 
dhr. R.D. de Voogd, voorzitter
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur vanuit de doelstellingen van de stichting zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten: ‘De stichting stelt zich ten doel voor Den Helder en omstreken een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs in stand te houden, waarbij de oorspronkelijke richtingen, openbaar en interconfessioneel, op basis van gelijkwaardigheid en gelijk­berechtiging behandeld worden’.  De Raad van Toezicht bestaat uit: 
dhr. R.H.J. Bijlsma, voorzitter en lid van de financiële en de remuneratiecommissie 
dhr. J.H.C. Daalmijer, lid van de onderwijscommissie 
dhr. J.H.C. Daalmijer, lid van de onderwijscommissie 
dhr. W.P. Gispen, lid van de financiële commissie
mw. E. de Schiffart, lid van de onderwijscommissie
mw. W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch, vicevoorzitter en lid van
de remuneratiecommissie
College van Bestuur
De aansturing van de scholengemeenschap is belegd bij:
dhr. H. van Beekum, algemeen directeur Scholen aan Zee
mevr. R. Peters, projectdirecteur Schakel aan Zee
Beide directeuren oefenen hun verantwoorde­lijk­heid uit in samenwerking met de teamleiders. Zie hoofdstuk 11
Leerlingen
De afdelingen beroepsonderwijs, mavo en lyceum hebben een leerlingenraad. De leerlingen kiezen hiervoor eigen vertegenwoordigers. De leerlingen van de leerlingenraad komen op voor de belangen van de medeleerlingen. Een belangrijke taak van de leerlingenraad is het adviseren over de gang van zaken in en om de school, het bijdragen aan een goede sfeer door het organiseren van schoolfeesten, het uitgeven van een schoolkrant, het deel uitmaken van een klankbordgroep en het activeren van diverse clubs. Een deel van deze taken kan worden verricht door afzon­derlijke activiteitencommissies. 
Ouders/verzorgers
De afdelingen beroepsonderwijs, mavo, Junior College en lyceum hebben een eigen ouderraad, waarvan de leden worden gekozen door de ouders. Elke ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en bij de schooldirectie de belangen van de ouders te behartigen. Daarnaast assisteert de raad bij de dagelijkse gang van zaken op school en probeert de raad de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te bevorderen. De ouders kunnen vertegenwoordigd zijn in diverse schoolcommissies, specifieke werkgroepen, de klankbordgroep en de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad is te bereiken via de school­administratie of via de e-mailadressen:
ouderraad-beroepsonderwijs@­scholenaanzee.nl
ouderraad-mavo@scholenaanzee.nl
ouderraad-lyceum@scholenaanzee.nl
ouderraad-juniorcollege@scholenaanzee.nl 
Ouders/verzorgers
Aan Scholen aan Zee als brede scholengemeenschap is een MR verbonden. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijsgevende en onderwijsondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur en de algemeen directeur ad interim over aangelegenheden die zowel de afzonderlijke afdelingen als de gehele organisatie aangaan. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door het bestuur voor school worden genomen en de MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid
en het onderling overleg. De MR is te bereiken via het e-mailadres:
medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl
4.2
Informatie­voorziening
Digitalisering
Scholen aan Zee heeft de informatie- en poststromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Dit heeft als voordeel dat informatie sneller ter plaatse is, informatiestromen beter zijn te controleren/te beheersen en het kosten- en milieubesparend is. Ouders die thuis geen toegang hebben tot internet kunnen hiervoor terecht in de openbare bibliotheek en in de scholen of kunnen een papieren versie opvragen bij de school.
Nieuwsbrieven
De scholen geven nieuwsbrieven uit. Deze nieuws­brieven worden digitaal verstuurd - via e-mail. Om geen informatie te missen is het doorgeven (in Magister) van de juiste e-mailadressen van ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk. In de nieuwsbrieven wordt verslag gedaan van activiteiten en wordt vooruit gekeken naar de volgende periode. Ouders worden daarbij geattendeerd op belangrijke gebeurtenissen en verplichtingen.
4.3
Overige betrokkenen
Jeugd, Onderwijs en Zorg
De jeugdzorg is een taak van gemeenten. Het overleg met gemeenten, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen vindt plaats onder auspiciën van het Samenwerkingsverband onder de naam Groot Bestuurlijk Overleg. Scholen aan Zee doet hieraan mee. Het doel is te komen tot een ononder­broken keten van onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar en te voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen. 
Jeugd, Onderwijs en Zorg
Scholen aan Zee werkt nauw samen met het ROC op het gebied van onderwijs en onderwijs­ondersteunende diensten (ICT, facilitair beheer, HR en financiën). Beide partijen hebben een intentieovereenkomst gesloten met als doel de onderwijsinfrastructuur in de Kop van Noord-Holland duurzaam te borgen, leerlingen zo dicht mogelijk bij huis goed onderwijs aan te kunnen bieden en de mogelijkheid te benutten tot het optimaal aanwenden van de krachten van beide organisaties, zowel op onderwijskundig als ondersteunend gebied. Daarbij kan worden gedacht aan het organiseren van leerling nabij onderwijs en het creëren van een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen in Den Helder, doorlopende leerlijnen en verkorting van leer­trajecten om schooluitval te voorkomen. 
Jeugd, Onderwijs en Zorg
Deze onderwijssoort wordt verzorgd door scholen die leerlingen direct toeleiden naar de arbeidsmarkt of naar de opleiding Entree van het ROC. De in Den Helder gevestigde Praktijkschool De Pijler werkt samen met Scholen aan Zee.
Samenwerkingsverband
VO Kop van Noord-Holland
Het Samenwerkingsverband (Swv) heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan legt het Swv vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste één keer per vier jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het Swv ten minste dienen te bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het Swv.

Het Swv heeft ook de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal onderwijs. Voor de toelaatbaarheidsbepaling is een Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingesteld. Verdere informatie met betrekking tot de procedure toelaatbaarheid en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van het SWV. Vanaf 1 januari 2016 is het Swv ook verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. In het kader van de Wet Passend Onderwijs organiseert het Swv de ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de scholen in Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en op Texel.

Meer informatie over het SWV op de website:
www.swvkopvannoordholland.nl
Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden richt zich onder andere op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jongeren. Daarnaast worden door het jeugdgezondheidsteam, bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een
doktersassistent, gezondheidsonderzoeken uitgevoerd op school (klas 2 en 4). Contactpersoon JGZ bij Scholen aan Zee is mevr. A. van der Plaat, jeugdverpleegkundige 12+. Voor contact­informatie, zie hoofdstuk 11
Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie heeft een belangrijke taak in de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. In hoofdstuk 8 zijn de jaarlijks door de onderwijsinspectie gepubliceerde onderwijsresultaten opgenomen. De Inspectie van het Onderwijs is bereikbaar via: info@owinsp.nl; www.onderwijsinspectie.nl. 
Bedrijfsleven/ Maatschappelijke instellingen
De scholen onderhouden contacten met het bedrijfsleven. Naast bedrijfsbezoeken zijn beroeps- en maatschappelijke stages en mogelijke projecten onderdeel van het onderwijsprogramma. Door middel van stages krijgen leerlingen inzicht in de eisen die het beroep/de werkgever of de maatschappij aan ze stelt. Tijdens de maatschappelijke stage verrichten leerlingen vrijwilligerswerk. Ze doen praktische leerervaring op, dragen bij aan de samenleving en leren hun maatschappelijke omgeving
op een andere manier kennen.
Basisonderwijs 
Contact met het basisonderwijs is van groot belang om de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Ten minste eenmaal per schooljaar vindt een bijeenkomst plaats over de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Op verzoek kunnen er informatiebijeenkomsten voor ouders op de basisschool worden georganiseerd. Over de plaatsing en overdracht van leerlingen wordt ook contact onderhouden. Scholen aan Zee informeert de basisscholen over de resultaten van hun oud-leerlingen. 

‌Relatiebeheerders voor het basisonderwijs zijn:
mevr. H. Roos-Visser
mevr. C. Czech