scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 5
Het draait in de school om leren. Dit leren is meer dan alleen werken voor een diploma: het raakt de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerling en dat is voor jonge mensen een ingrijpend proces. In dat ontwikkelingsproces begeleidt de school haar leerlingen. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de studiebegeleiding, maar ook naar de sociaal-emotionele beleving. 
5.1
Medewerkers ondersteuning en begeleiding
teamleider
De teamleider fungeert als schakelfunctie tussen de schooldirecteur en het team. Hij ondersteunt de docenten en mentoren met het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen in probleemsituaties en in gecompliceerde conflictsituaties.
Mentor of coach
Elke leerling heeft een mentor of coach.
Deze is de tussenpersoon tussen de leerlingen, hun docenten en ouders. Hij draagt zorg voor de individuele begeleiding van de leerlingen op het gebied van studieresultaten en sociaal-emotioneel functioneren. De mentor probeert in de onderbouw een goede verstandhouding in de groep te bevorderen. Ouders, die zich op de hoogte willen stellen van het wel en wee van hun kind, moeten zich allereerst tot de mentor of coach wenden. Wanneer daartoe aanleiding is, neemt de mentor of coach zelf contact op met de ouders. 
Ondersteuningscoördinator
De coördinator is verantwoordelijk voor de realisatie van de juiste ondersteuningsbehoefte van een leerling. Hij/zij overlegt/werkt samen met de mentor, met de leerling en zijn ouders om te bepalen welke hulp nodig is. Hij/zij adviseert docenten en mentoren in hun begeleidende rol. De coördinator bewaakt de procedures en afspraken die over de ondersteuning zijn gemaakt. Hij/zij onderhoudt de externe contacten met betrokkenen rondom de leerlingen. 
Ondersteuningspuntbegeleider
Deze begeleider draagt zorg voor de begeleiding van leerlingen in het ondersteuningspunt van de school (OSP). De ondersteuningspuntbegeleider stelt handelingsplannen op en voert deze uit, zorgt voor handelingsadviezen in de reguliere les en voert gesprekken met leerling, ouders en docenten. 
Loopbaanbegeleider
De loopbaanbegeleider (LOB-er) ondersteunt leerlingen en begeleidt docenten bij het samenstellen van het vakkenpakket en de studie- en beroepskeuze. Via voorlichting aan groepen en individuele gesprekken probeert hij/zij de leerlingen op het spoor te zetten van vervolg­opleidingen en beroepen die passen bij hun capaciteiten, interesses en persoonlijkheid. 
Vertrouwenspersoon
Op elke school zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld die leerlingen kunnen helpen wanneer er een klacht is over machtsmisbruik of bij situaties waarin zij zich onveilig voelen. Samen met de leerling wordt besproken wat er is gebeurd en wat de juiste weg is om een eind aan de onveiligheid te maken. Er zijn diverse mogelijkheden waaronder het indienen van een klacht of aangifte doen bij de politie. Daarnaast heeft Scholen aan Zee een telefoonnummer opengesteld waar anoniem melding gemaakt kan worden van machtsmisbruik of van andere incidenten (zie hoofdstuk 9.2). Wie de vertrouwenspersonen zijn per afdeling, is in hoofdstuk 11 opgenomen.
Intern ondersteunings­overleg (IOO) 
Voor het stroomlijnen van alle soorten begeleiding is er op iedere afdeling een intern ondersteuningsoverleg ingericht. Het overleg bestaat uit ondersteuningscoördinatoren, ondersteuningspuntbegeleiders, de teamleider(s) en school­maatschappelijk werk.

Bespreking van een leerling in het interne overleg gebeurt doorgaans op initiatief van de ondersteuningscoördinator. Vanuit de signalen van docenten, mentor of de leerling en ouders wordt bepaald wat het probleem is en welke begeleiding passend is. 
Samenwerkingsverband VO Kop van Noord-Holland 
Veiligheidscoördinator
Op iedere school is een teamleider aangesteld als veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor de veiligheidszaken in de school, ook voor aangelegenheden op het terrein van sociale veiligheid (bijvoorbeeld pesten en incidenten). Zie hoofdstuk 11 voor de veiligheidscoördinatoren. Het Scholen aan Zee Veiligheidsplan is te downloaden van onze website. 
Veiligheidscoördinator
Ook is op iedere school een medewerker aan­gesteld die een rol speelt in het tegengaan van pesten: de anti-pestcoördinator. De anti-pest­coördinator zorgt ervoor dat het anti-pestbeleid op school regelmatig een punt van aandacht is. Wie de anti-pestcoördinatoren zijn, is in hoofdstuk 11 opgenomen. Het anti-pestprotocol
is te downloaden van onze website. 
4.2
Informatie­voorziening
Digitalisering
Scholen aan Zee heeft de informatie- en poststromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Dit heeft als voordeel dat informatie sneller ter plaatse is, informatiestromen beter zijn te controleren/te beheersen en het kosten- en milieubesparend is. Ouders die thuis geen toegang hebben tot internet kunnen hiervoor terecht in de openbare bibliotheek en in de scholen of kunnen een papieren versie opvragen bij de school.
Nieuwsbrieven
De scholen geven nieuwsbrieven uit. Deze nieuws­brieven worden digitaal verstuurd - via e-mail. Om geen informatie te missen is het doorgeven (in Magister) van de juiste e-mailadressen van ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk. In de nieuwsbrieven wordt verslag gedaan van activiteiten en wordt vooruit gekeken naar de volgende periode. Ouders worden daarbij geattendeerd op belangrijke gebeurtenissen en verplichtingen.
5.2
Vormen van ondersteuning en begeleiding
(Basis)ondersteuning in de les door docenten en mentoren
Uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen op het gebied van instructie en klassenmanagement; de docent sluit daarop met zijn pedagogisch handelen aan. 
(Basis)ondersteuning buiten de lessen om
Dit gebeurt in het Ondersteuningspunt (OSP) van de afdeling door een medewerker van het OSP. Dit gebeurt na toelating door intern ondersteuningsoverleg.
(Extra) ondersteuning buiten het reguliere
voortgezet onderwijs
Dit kan bijvoorbeeld door plaatsing in het speciaal onderwijs. Voor een dergelijke plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring van de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband nodig. Plaatsing buiten het onderwijs op basis van een zwaardere zorgbehoefte, zoals op een zorgboerderij,
in de kliniek van Triversum of een Jeugdinstelling verloopt via instellingen
voor Jeugd GGZ.
Handelingsgericht werken (HGW)
Handelingsgericht werken wil zeggen: gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling. De begeleiding kan plaatsvinden in het ondersteuningspunt (OSP) van de afdeling. De ondersteunings­behoefte kan worden vastgesteld door docenten/mentoren, ouders of op aangeven van de basisschool van herkomst. Leerlingen met een specifieke hulpvraag op het gebied van gezondheidszorg (lichamelijke handicap of chronische ziekte) worden begeleid door de begeleider chronisch zieke leerlingen. De aanmelding voor deze vorm van begeleiding verloopt altijd via het interne ondersteuningsoverleg van de afdeling.
Handelingsgericht werken (HGW)
Remediale hulp is specifieke hulp die wordt geboden aan individuele leerlingen met structurele problemen op leergebied. Tot een structureel probleem worden o.a. dyslexie en dyscalculie (rekenstoornis) gerekend. Dyslectische leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden extra tijd krijgen bij examens en toetsen. Voor de dyslectische leerlingen dient een dyslexieverklaring te worden aangevraagd. De kosten daarvan komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

Scholen aan Zee heeft een dyslexiebeleidsplan opgesteld, dat grotendeels is gebaseerd op het protocol Dyslexie voor het Voortgezet Onderwijs van OC&W.

Zie www.scholenaanzee.nl. Nadere informatie is op te vragen bij de teamleider.
5.3
Leerlingvolg­systeem (LVS)
Scholen aan Zee maakt gebruikt van het softwarepakket Magister. Met het onderdeel LVS van Magister kan de ontwikkeling van elke leerling worden gevolgd. Het (digitale) leerlingdossier bevat de formele gegevens van de leerling, die nodig zijn voor het bijhouden van een behoorlijke administratie. In het dossier wordt onderscheid gemaakt tussen een administratief dossier, een pedagogisch dossier (dat begeleidingsgegevens inventariseert) en een verzuimdossier (zie hoofdstuk 3.6). Het (digitale) leerlingdossier bevat strikt vertrouwelijke gegevens van een leerling
en valt derhalve onder de AVG.

Gezien het doel van het (digitale) leerlingdossier hebben degenen die de leerlingen begeleiden binnen de schoolloopbaan de beschikking over de gegevens. Daarnaast heeft de directie toegang tot de gegevens en hebben degenen die daartoe bevoegd zijn en/of bij wet zijn aangewezen recht op inzage van de (digitale) dossiers. Ook de ouders van de leerling hebben het recht het (digitaal) dossier van hun minderjarige zoon/dochter in te zien. Het gaat hierbij niet alleen om het recht van inzien, maar tevens om het recht de gegevens te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan alleen bij feitelijke onjuistheid, onvolledigheid, het niet ter zake doen of het in strijd zijn met een voorschrift van de AVG. Om inzage in het (digitaal) dossier te kunnen krijgen dienen ouders een afspraak te maken met de schooldirecteur.