scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 6
6.1
Voorlichtings-
‌activiteiten
Jaarlijks worden er voorlichtingsavonden georganiseerd. Hierbij valt te denken aan: 
Voorlichting pakket- en programmakeuze
Voorlichting ‘overstappers’ voor leerlingen die hun opleiding vervolgen op een ander schooltype 
Voorlichting programma van toetsing en afsluiting
Voorlichting advisering, keuzemogelijkheden
en vervolgopleidingen. 
De data voor deze activiteiten zijn opgenomen in de jaaragenda. Ouders ontvangen voor deze activiteiten een uitnodiging.
6.2
Resultaten en Oudercontact
Alle leerlingen krijgen aan het eind van een schooljaar een rapport. Via Magister hebben ouders/verzorgers het hele jaar zicht op de resultaten. Naar aanleiding van de resultaten kunnen ouders altijd contact opnemen met de ­vakdocent. Voor de herfstvakantie hebben alle ouders/verzorgers voor de eerste keer contact met de coach/mentor.
6.3
Bevorderings­normen
Voor alle klassen geldt dat de bevordering afhangt van het aantal onvoldoende cijfers
en de behaalde compensatiepunten. De bevor­deringsnormen worden door de afdelingen – per leerjaar en per schoolsoort afzonderlijk – vóór 1 december bekendgemaakt.

‌Bij de bevordering gelden in elk geval de volgende regels: 
Over de bevordering van een leerling beslist de docentenvergadering bestaande uit de docenten van die klas en de teamleider.
Een leerling die niet wordt bevorderd na twee jaren in dezelfde klas van een bepaalde schoolsoort te hebben gezeten, mag het onderwijs in deze schoolsoort niet voortzetten.
Een leerling die na twee jaren in dezelfde klas te hebben gezeten, na het doorlopen van de hierna volgende klas in dezelfde schoolsoort, niet wordt bevorderd, mag het onderwijs in deze schoolsoort niet voortzetten. 
Het College van Bestuur kan een verzoek om verlenging van de verblijfsduur, gedaan in het vijfde jaar van de schoolloopbaan vmbo (beroepsonderwijs en mavo) door de schooldirecteur honoreren indien het gaat om een leerling die geen basisonderwijs zoals bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs of (Voortgezet) Speciaal Onderwijs heeft gevolgd en de leerling de leeftijd van 18 jaar bij het begin van het vijfde schooljaar nog niet heeft bereikt. Verzoeken van leerlingen die in de eerste vier jaar door ziekte of andere buiten hun wil onafhankelijke omstandigheden meer dan 12 maanden geen onderwijs hebben kunnen volgen, dan wel om die reden in het vijfde schooljaar langere tijd geen onderwijs hebben kunnen volgen, kunnen ook gehonoreerd worden. 
Indien naar de mening van de docentenvergadering voor een leerling sprake is van een bijzondere situatie, kan van de geldende regels t.a.v. bevorderen, doorstromen en doubleren worden afgeweken.
Voor doorstroming van de ene naar de andere schoolsoort worden de regels eveneens
vóór 1 december bekendgemaakt.
6.4
PTA en examen
Alle leerlingen in de bovenbouw hebben te maken met het examen. Het examen bestaat
uit een landelijk deel (centraal examen) en een deel dat door de school wordt georganiseerd (schoolexamen). In het examendossier zijn de resultaten opgenomen van toetsen en opdrachten die gedurende de hele boven­bouwopleiding worden gemaakt. In het laatste leerjaar vindt het centraal examen plaats. Alle informatie over het examen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afslui­ting), dat aan de leerlingen wordt uitgereikt en met ouders en leerlingen tijdens een informatieavond wordt besproken. Het PTA valt onder het examenreglement dat voor heel Scholen aan Zee van kracht is. Na publicatie wordt verondersteld dat de inhoud van het PTA en het examenreglement bij ouders en leerlingen bekend is. Indien naar de mening van de docentenvergadering voor een leerling sprake is van een bijzondere situatie, kan van de geldende regels t.a.v. bevorderen, doorstromen en doubleren worden afgeweken.