scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 9
Het draait in de school om leren. Dit leren is meer dan alleen werken voor een diploma: het raakt de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerling en dat is voor jonge mensen een ingrijpend proces. In dat ontwikkelingsproces begeleidt de school haar leerlingen. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de studiebegeleiding, maar ook naar de sociaal-emotionele beleving. 
9.1
Verlofregeling
Regelmatig worden er door ouders/verzorgers verzoeken ingediend voor extra verlof buiten de vakanties om. Het komt nogal eens voor dat het verzoek in strijd is met de bepalingen die het ministerie heeft vastgesteld. De leerplichtwet kent drie mogelijkheden voor extra vrije dagen: 
vakantie
gewichtige omstandigheden
godsdienstige verplichtingen
Vakantie
Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door ouders die door hun beroep in geen enkele schoolvakantie weg kunnen. Dit verlof mag door de directeur slechts één keer per schooljaar (voor maximaal 10 schooldagen) worden verleend. In de eerste twee weken van het schooljaar wordt nooit vrij gegeven. De aanvraag dient twee maanden van te voren schriftelijk bij de teamleider worden
te ingediend. Zonder een verklaring van de werkgever wordt het verzoek niet in
behandeling genomen. 
Gewichtige omstandigheden
Een verzoek om vrije dagen in verband met gewichtige omstandigheden moet vooraf of
binnen twee dagen na het ontstaan van de reden ingediend worden bij de teamleider.
Hier geldt een maximum van 10 dagen per schooljaar. Verlof voor een langere periode
kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar. 
Godsdienstige verplichtingen
Een verzoek om extra vrij voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zal door de directeur worden toegestaan, mits dit ten minste twee dagen van tevoren is ingediend. 
Aanvraag en mogelijkheid tot bezwaar maken
Voor het aanvragen van extra vrije dagen zijn bij de teamleider, de schooladministratie of op onze website speciale formulieren beschikbaar. De schooldirecteur beslist over het toekennen van de extra vrije dagen. Als het verzoek om extra vrije dagen door de schooldirecteur naar uw mening ten onrechte is geweigerd, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. 
9.2
Veiligheid
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Vanaf deze datum is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van toepassing. Scholen aan Zee heeft het informatiebeveiliging en privacybeleid vastgelegd in een document. Er is in kaart gebracht aan wie Scholen aan Zee gegevens verstrekt en er is vastgelegd wanneer er aan betrokken personen toestemming moet worden gevraagd voor het verstrekken van
gegevens en beeldmateriaal.

Voor vragen over de AVG kunt u mailen naar: privacy@scholenaanzee.nl. Een vertrou-
welijke vraag kan gesteld worden aan onze functionaris gegevensbescherming:
a.vantoly@­scholenaanzee.nl. Het melden van een datalek kan aan datalek@scholenaanzee.nl. Meer informatie over de AVG op onze website: www.scholenaanzee.nl.
ARBO 
De school moet voor leerlingen en personeel voldoen aan een groot aantal ARBO-regels.
Voor een aantal vakken, vooral in het beroeps­onderwijs, geldt ook een kledingvoorschrift. Dit geldt overigens ook voor de lessen lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn op alle vestigingen bedrijfshulpverleners aanwezig, zijn er vluchtplannen en worden er ontruimingsoefeningen gehouden. 
Toezicht
De eigendommen van school, medewerkers en leerlingen worden zo goed mogelijk beschermd, al is vandalisme en diefstal niet te voorkomen, ondanks de maatregelen die we hiervoor nemen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen, al doet Scholen aan Zee er zoveel mogelijk aan de eigendommen te beschermen.
In de pauzes wordt in de kantine en op het schoolterrein toezicht gehouden en de fietsenstalling wordt zo goed mogelijk bewaakt met behulp van videocamera’s. Voor het veilig opbergen van eigendommen kunnen leerlingen een kluisje huren.
Zie ook ‘aansprakelijkheid’ in hoofdstuk 9.6. 
Kluisjes
Om hun eigendommen – denk aan telefoon, boeken, jas – veilig te kunnen stellen, kunnen de leerlingen een kluisje huren. Kluisjes kunnen om hygiënische of veiligheidsredenen in opdracht van de schooldirecteur gecontroleerd worden.
Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over de kosten. 
Schoolfeesten
Op alle feesten en activiteiten die de school voor leerlingen organiseert of die leerlingen namens de school organiseren mag geen alcohol worden geschonken en/of gedronken. Leerlingen die zich elders hebben ‘ingedronken’ kan de toegang tot het feest worden ontzegd. Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen door de schoolleiding worden gemaakt. 
ROKEN
Met ingang van 1 augustus 2018 is Scholen aan Zee een rookvrije school. Dit betekent
dat het voor zowel docenten als leerlingen niet is toegestaan om te roken in en rond
de gebouwen van Scholen aan Zee.
Foto’s/films
Regelmatig worden door medewerkers van Scholen aan Zee onderwijsactiviteiten gefilmd of gefotografeerd voor feedback en leerdoelen van docenten. Wanneer er foto’s en filmmateriaal voor andere doeleinden worden gebruikt dan eerdergenoemden, dan wordt er expliciet toestemming gevraagd. Bij minderjarige leerlingen wordt, naast hun persoonlijke toestemming, tevens toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd. Meer informatie rondom privacy en de AVG is te vinden op www.scholenaanzee.nl. 
Schoolpas
Alle leerlingen hebben een schoolpas. De schoolpassen worden geleverd door de schoolfotograaf (zie hoofdstuk 10.3). Deze pas is nodig als leerlingen zich dienen te legitimeren als leerling van Scholen aan Zee. De pas wordt ook gebruikt bij printen/kopiëren en bij het lenen van een laptop. De pas kan tegen betaling van € 5,- bij de schooladministratie worden opgewaardeerd. Is de leer­ling de pas kwijt of is deze door onzorgvuldig gebruik kapot, dan meldt de leerling dit bij de schooladministratie. Voor een nieuwe school­pas wordt door de schoolfotograaf € 7,50 in rekening gebracht.
Convenant Veilige school
De school dient een veilige omgeving te zijn waar leerlingen en medewerkers, maar ook bezoekers, zich op hun gemak voelen en waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Soms wordt het schoolklimaat of worden onderlinge contacten verstoord door ongeoorloofd of zelfs grensoverschrijdend gedrag.

Scholen aan Zee, het ROC Kop van Noord-Holland en Praktijkschool De Pijler hebben met de Politie Regio Noord-Holland Noord, het Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar, Halt Noord-Holland Noord en de Gemeente Den Helder een Convenant Veilige School gesloten. Het Convenant bevat afspraken en handreikingen over de stappen die kunnen worden gezet; het betreft algemene richtlijnen, waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Het volledige convenant is in te zien via een link op onze website.

De volgende gedragingen zijn op de afdelingen en op de schoolterreinen, waaronder ook begrepen de sportzalen/sportterreinen niet toegestaan en/of worden niet getolereerd:
1.
Fysieke agressie en intimidatie 
Het opzettelijk pijn of letsel veroorzaken of pesten. 
2.
Verbale agressie en pesten 
Het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon. Pesten kan ook verbaal, non-verbaal of fysiek zijn. Onder discriminatie wordt verstaan het op een negatieve wijze omgaan met anderen op grond van vooroordelen over iemands ras, godsdienst, afkomst, leeftijd, uiterlijk, geslacht
of seksuele geaardheid. 
3.
(Soft)drugs, alcohol en energiedrank
Het voorhanden (gebruik, bezit en handel) hebben van alcohol en (soft) drugs, evenals het voorhanden hebben van medicijnen die niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Het is ook niet toegestaan energiedrankjes binnen de schoolgebouwen of op het terrein van de school te brengen. 
4.
Vernieling en vandalisme
Het gericht stukmaken van iets of het uiten van disrespect voor andermans eigendommen.
5.
Wapenbezit
In het kader van het volgen van onderwijs is het bezit/voorhanden hebben van wapens of voorwerpen die als wapen aangewend worden niet alleen onnodig, maar tevens gevaarlijk en bedreigend. Hetzelfde geldt voor laserpennen, messen, schroevendraaiers e.d. 
6.
Diefstal
7.
Vuurwerkbezit en -handel
8.
Ongewenst bezoek in en rond de school
Hierbij kan worden gedacht aan personen die criminele activiteiten ontplooien, leerlingen van andere scholen die problemen veroorzaken, personen die komen om iemand te intimideren/mishandelen (bv. ouders die verhaal komen halen) en loverboys. 
9.
Bommelding
10.
Digitale criminaliteit
Misbruik van het digitale netwerk en misbruik van digitale hulpmiddelen, zoals gsm’s, camera’s e.d. ten behoeve van bv. cyberpesten. Scholen aan Zee heeft een reglement opgesteld waaraan zowel personeel als leerlingen zich dienen te houden. Het reglement is te downloaden van onze website. 
11.
Aanwezigheid pornografie
Het in het bezit hebben van porno is op school en op het schoolterrein niet toegestaan. 
12.
Gokken
Overtreding van de regels
Bij overtreding van deze regels zal actie worden ondernomen en kunnen sancties worden opgelegd. Afhankelijk van de situatie wordt door
de school een keuze gemaakt welke stap wordt gezet. ‌‌De stappen zijn:
1.
Inschatting van de situatie
Afhankelijk van de uitkomst kunnen andere hulpverlenende instanties worden geconsulteerd of kan worden overgegaan naar een volgende stap.
2.
Gesprek met leerling en medewerker van de school 
In de preventieve ongesanctioneerde ronde zal getracht worden de leerling door middel van gesprekken te bewegen zijn/haar gedrag te verbeteren. 
3.
Gesprek met ouders/verzorgers
De school behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van leerlingen in te lichten over het gedrag van de leerling. In alle gevallen waarvan schriftelijk verslag wordt gemaakt, worden de ouders in ieder geval geïnformeerd. De ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die de school zet t.a.v. het gedrag van de leerling. Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen school, leerling en ouders/verzorgers.
4.
Bespreking in het intern overleg
Het grensoverschrijdend gedrag wordt besproken in het intern overleg en er wordt een schriftelijk verslag bijgehouden. Dit geldt ook voor meldingen van slacht­offers. Eventueel wordt de politiecontactfunctionaris opgeroepen.
5.
Doorverwijzing naar een hulpverleningsinstantie
De hulp die de school aan leerlingen kan bieden, staat beschreven in het school­ondersteuningsprofiel van de school. Tevens staat daarin beschreven op welke wijze hulp verkregen kan worden. Derhalve kunnen ouders/verzorgers en leerlingen zelf op school vragen hoe ze het beste kunnen worden geholpen. 
6.
Inschakeling politie
Indien er sprake is van een door de onderwijsinstelling verboden gedraging waarbij tevens de wet wordt overtreden, wordt de politie ingeschakeld. In overleg met de politie worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld. 
7.
Bedenktijd
In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen worden ontzegd. De leerling blijft echter wel op school en werkt individueel aan schoolwerk. Deze tijd kan door de school worden benut om zich te bezinnen op of beraden over eventuele volgende stappen. De ouders/verzorgers worden terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van deze maatregel. Op deze maatregel is één uitzondering: de leerling mag wel deelnemen aan toetsen, schoolonderzoeken en examens.
8.
Schorsing 
De leerling wordt formeel voor de duur van één tot maximaal vijf dagen geschorst. De onderwijsinstelling meldt dit (inclusief verantwoording en voorgeschiedenis)
schriftelijk aan het College van Bestuur, de onderwijsinspectie, de leerplicht­ambtenaar en aan de ouders/verzorgers. Afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling wordt in verband met het risico op schooluitval het zorgteam op de hoogte gebracht. Na schorsing van de verdachte leerling en na afwezigheid van het slachtoffer/benadeelde wordt terugkeer begeleid door de contactpersoon van de school en andere betrokkenen. 
9.
Doorverwijzing
Na terugkeer kan blijken dat hetgeen is gebeurd een dermate grote impact heeft gehad op de leerling zelf, de medeleerlingen of de gehele school, dat kan worden geadviseerd een leerling over te plaatsen naar een andere school. Dit geschiedt in overleg met de ouders/verzorgers. De ontvangende school neemt de leerling eerst op basis van detachering op. De leerling blijft nog maximaal één jaar ingeschreven bij de oude school en wordt daarna pas officieel overgeschreven. Wanneer de leerling door de nieuwe school moeilijk te handhaven is, mag de leerling worden teruggestuurd naar de oude school. 
10.
Verwijdering
Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de school. Het College van Bestuur neemt dit besluit en stelt de Inspectie en de ouder/verzorger hiervan schriftelijk in kennis. Een leerling kan slechts verwijderd worden nadat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. De leer­plichtambtenaar die ook in kennis is gesteld, kan de school adviseren en helpen bij het vinden van oplossingen. Via de website van Scholen aan Zee zijn het beleidsplan Agressie en Geweld en het draaiboek voor incidenten met geweld in te zien/te downloaden. 
Anonieme meldingen 
Een uitvloeisel van de in het Convenant Veilige School vastgelegde afspraken is het door Scholen aan Zee ingestelde telefonisch meldpunt waar leerlingen anoniem melding kunnen maken van pesterijen, agressie en/of geweld. Het telefoonnummer is: 0223 540 455.
Incidenten
Scholen aan Zee hanteert de volgende definitie: ‘Een incident is bewust agressief of regelovertredend en grensoverschrijdend gedrag dat door schoolregels of wetgeving verboden is’. Heb jij of heeft u te maken met een incident waarbij een leerling of medewerker van Scholen aan Zee betrokken is, dan kan daarvan melding worden gemaakt. De melding wordt vertrouwelijk behandeld en wij gaan er dan ook vanuit dat het een serieuze melding is. Voor het melden kan gebruik gemaakt worden van een formulier op onze website (www.scholenaanzee.nl) of dat verkrijgbaar is bij de baliemedewerkers in onze scholen. 
9.3
Regeling machtsmisbruik
Iedereen kan om hulp vragen of een klacht indienen als er in school sprake is van machtsmisbruik. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling.

‌Machtsmisbruik kan voorkomen tussen:
leerlingen onderling
leerlingen en personeel
personeel en leerlingen
school en ouders
ouders en school.
De vraag om hulp of de klacht m.b.t. machts­misbruik kan worden ingediend bij de vertrouwenspersoon (zie hoofdstuk 5.1). De volledige Regeling Machtsmisbruik ligt op de afdelingen ter inzage bij de teamleiders, de school­administraties, de vertrouwenspersonen en is te downloaden van onze site.

Klachten m.b.t. machtsmisbruik kunnen ook worden ingediend bij de Klachtencommissie Machtsmisbruik PO en VO. Deze externe commissie is uitsluitend bereikbaar via klachtencommissieonderwijs@hotmail.com.

Er is sprake van deze meldplicht als voldaan wordt aan de volgende kenmerken: 
bij een (vermoeden van) zeden­misdrijf/kindermishandeling
met een minderjarige leerling
door een met taken belast persoon
in de onderwijssituatie.
9.4
Klachtenregeling
Op grond van het leerlingenstatuut kunnen leerlingen (en ouders/verzorgers) die zich niet correct behandeld voelen, hun beklag doen. Scholen aan Zee gaat er vanuit dat problemen in eerste instantie op eenvoudige wijze binnen de school en/of met de betrokken docent worden opgelost. Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan kan achtereenvolgens, contact worden opgenomen – in de volgorde zoals hieronder benoemd – met: 
1.
de mentor of de teamleider.
Als dit ook niet leidt tot een oplossing dan dient contact opgenomen te worden met:
2.
de schooldirecteur.
Wanneer de klacht door de directeur niet naar tevredenheid is afgehandeld,
dan staat de weg open naar:
3.
het College van Bestuur van Scholen aan Zee.
Mocht dit ook niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klacht, zowel door het College van Bestuur, als door de klager worden neergelegd bij: 
4.
Externe Commissie voor Klachten van Algemene Aard.
Uitsluitend bereikbaar via ­klachtencommissieonderwijs@hotmail.com.
De overige regelingen op basis waarvan een ouder of leerling een klacht kan indienen zijn:
het examenreglement:
‌hierin zijn regels opgenomen die het de leerling mogelijk maken beroep aan te tekenen tegen een cijfer of beoordeling. ‌
de regeling ongewenste intimiteiten:
leerlingen die te maken krijgen met ongewenste intimiteiten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de aan de afdelingen verbonden vertrouwenspersonen. 
Incidenten
De algemene klachtenregeling: deze voorziet in alle zaken die in de afzonderlijke regelingen niet zijn beschreven.

Alle regelingen zijn terug te vinden op onze website www.scholenaanzee.nl, inclusief de adressen waar de meldingen gedaan kunnen worden. Zie ook hoofdstuk 11.

Informatie over de klachtenregelingen kunt u inwinnen bij het bestuurskantoor van Scholen aan Zee, te bereiken via telefoonnummer 0223 540 451 / 0223 540 452 of via secretariaat@scholenaanzee.nl.

De Externe Commissie voor Klachten van Algemene Aard is te bereiken op Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC in Den Helder of via: klachtencommissieonderwijs@hotmail.com.
9.5
Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van de leerlingen. Het is bindend voor alle geledingen. Het leerlingenstatuut ligt op alle afdelingen ter inzage en is gepubliceerd op de website www.scholenaanzee.nl. 
9.6
Aansprakelijkheid
Scholen aan Zee is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school, of degene die namens de school optreedt, moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril wordt gegooid en de bril beschadigd raakt. Deze schade valt niet onder de aanspra­kelijkheidsverzekering en wordt niet door
Scholen aan Zee vergoed.

Scholen aan Zee is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verant­woordelijk voor.

Daarom is het van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Scholen aan Zee draagt ook geen verantwoordelijkheid/is ook niet aansprakelijk voor het zoek- of stuk raken van apparatuur, zoals iPods en mobiele telefoons. Ouders die toestaan dat hun kinderen multimedia meenemen, doen dit op eigen risico. Zie ook hoofdstuk 10.3 collectieve verzekering.
9.7
Regels ­Scholen aan Zee
Convenant Veilige school
De school dient een veilige omgeving te zijn waar leerlingen en medewerkers, maar ook bezoekers, zich op hun gemak voelen en waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Soms wordt het schoolklimaat of worden onderlinge contacten verstoord door ongeoorloofd of zelfs grensoverschrijdend gedrag.

Scholen aan Zee, het ROC Kop van Noord-Holland en Praktijkschool De Pijler hebben met de Politie Regio Noord-Holland Noord, het Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar, Halt Noord-Holland Noord en de Gemeente Den Helder een Convenant Veilige School gesloten. Het Convenant bevat afspraken en handreikingen over de stappen die kunnen worden gezet; het betreft algemene richtlijnen, waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Het volledige convenant is in te zien via een link op onze website.

De volgende gedragingen zijn op de afdelingen en op de schoolterreinen, waaronder ook begrepen de sportzalen/sportterreinen niet toegestaan en/of worden niet getolereerd:
1.
De leerling wordt geacht alle onderwijsactiviteiten te volgen en op tijd aanwezig te zijn.
2.
De leerling bereidt zich adequaat voor op de onderwijsactiviteit. 
3.
Als de leerling door ziekte de onderwijsactiviteit niet kan volgen, meldt de ouder/verzorger dit zo vroeg mogelijk op de dag zelf bij de school. Bij ziek worden tijdens een onderwijsactiviteit meldt de leerling zich ziek bij de docent van wie hij op dat moment les krijgt/van wie hij de volgende les krijgt of bij de medewerker verzuim.
Zie hoofdstuk 3.6.
4.
Alleen in bijzondere omstandigheden zal de schooldirecteur ontheffing verlenen van deelname aan de onderwijsactiviteiten. De leerling en/of ouders/verzorgers vraagt schriftelijk om toestemming bij de daarvoor aangewezen persoon. 
5.
Alle vervoermiddelen van leerlingen of cursisten worden op de daarvoor bestemde plaatsen gezet. Schoolterrein is privéterrein.
6.
In de klaslokalen is het niet toegestaan om audiovisuele of digitale apparatuur aan te hebben staan, tenzij dit voor de les noodzakelijk is. In het schoolgebouw is gebruik van dergelijke apparatuur toegestaan onder de voorwaarde dat men niemand tot last is. In het schoolgebouw is het niet toegestaan beelden en/of geluidsopnamen te maken zonder toestemming vooraf van de betrokkenen. 
7.
Het is niet toegestaan dat mobiele telefoons tijdens de les aan staan. Alleen op gezag van de docent kunnen mobiele telefoons gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Bij het afnemen van toetsen kunnen door de school aanvullende eisen worden gesteld. 
8.
Eten en drinken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. Het kauwen van kauwgum in de school is niet toegestaan.
9.
De leerling ruimt zijn eigen afval op, draagt bij aan een schoon gebouw en heeft zorg voor de materialen. 
10.
De leerling die uit de les verwijderd wordt, dient zich direct te melden bij de daarvoor op de school aangewezen persoon. 
11.
Gedurende LO, praktijklessen of practica dient de kleding gedragen te worden, die door de school is voorgeschreven. 
12.
Tijdens de lessen mogen geen jassen, capuchons, petten, hoeden of gezichtssluiers gedragen worden. Op school mag geen aanstootgevende kleding of kleding die als discriminerend wordt ervaren of die bedreigend is voor de veiligheid van leerlingen en docenten gedragen worden.
13.
Tijdens de pauzes en in tussenuren mogen de leerlingen alleen in de daarvoor door de school aangewezen ruimten verblijven. 
14.
De leerling is verplicht om hun schoolpas bij zich te dragen en indien nodig te tonen. 
15.
De leerling die te laat komt of afwezig geweest is, meldt zich bij de daartoe op de school aangewezen persoon.
16.
In de school en op het schoolterrein is de voertaal Nederlands. 
17.
De leerling wordt geacht alle opdrachten, verzoeken en/of aanwijzingen van alle schoolmedewerkers op te volgen. 
18.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schooldirecteur.
Overtreding van de regels
Op overtreding van de regels staan sancties. Soms moeten leerlingen nablijven of een taak uitvoeren en soms worden spullen (tijdelijk) in beslag genomen, maar ook het niet mogen deelnemen aan schoolactiviteiten kan een sanctie zijn. Bij zware overtreding kan schorsing worden opgelegd.