scroll
bezoek website
HOOFDSTUK 10
Schoolkosten zijn onder te verdelen in vier categorieën:
1.
gratis lesmaterialen/boekenpakket
2.
zelf aan te schaffen (les-)materialen
3.
vrijwillige algemene ouderbijdrage
4.
kosten voor vrijwillige deelname aan reizen/excursies.
10.1
Gratis lesmaterialen/boekenpakket
De school ontvangt hiervoor geld van het ministerie van OCW. Deze lesmaterialen worden dan ook kosteloos verstrekt. Onder lesmateriaal wordt verstaan: lesmateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen het onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende leerjaar is voorgeschreven.
Onder de gratis lesmaterialen vallen:
leerboeken
werkboeken
projectboeken en tabellenboeken
examentrainingen en examenbundels
eigen leermateriaal van de school
licentiekosten van digitaal leermateriaal
lesmateriaal voor keuzevakken
aangepaste schoolboeken voor leerlingen met leesbeperking (visueel gehandicapten en dyslectici).
Bestellen boekenpakket/ digitaal lesmateriaal 
Ouders/verzorgers bestellen zelf het boekenpakket via www.vandijk.nl. De school bestelt dus geen boeken voor de leerlingen. Over de werkwijze van bestellen bij Van Dijk Educatie worden leerlingen en ouders apart geïnformeerd. De informatie wordt ook op onze website geplaatst.

Zodra definitief bekend is in welke klas de leerling in 2020-2021 wordt geplaatst (de school verstrekt deze informatie vóór de zomervakantie), kan het boekenpakket worden besteld. Boekenpakketten die tijdig worden besteld, worden in de laatste weken van de zomer­vakantie bij de leerling thuis of op een nader op te geven adres bezorgd. Naleveringen worden door Van Dijk eveneens per post verstuurd. Er worden geen bijdragen voor borg, verzendkosten of administratiekosten gerekend.

Voor vragen kunt u terecht op de website van Van Dijk Educatie of kunt u tussen
08.30 en 17.00 uur contact opnemen met de klanten­service van Van Dijk Educatie,
088 203 03 03 (gebruikelijke belkosten). 

Bestelling leermiddelen en ouderbijdrage op naam leerling
‌Bij het bestellen van (digitale) leermiddelen, maar ook bij het betalen van ouderbijdragen (zie hoofdstuk 10.3) is het belangrijk dat dit op naam van de leerling gebeurt voor wie het boekenpakket/leermiddelen of de ouderbijdragen zijn bedoeld. Leveranciers en Scholen aan Zee voeren de (financiële) administratie op leerlingniveau. Als aan de hand van een betaling niet duidelijk is op welke leerling dit betrekking heeft (achternamen van leerlingen en ouders komen niet altijd overeen), kunnen digitale leermiddelen niet aan de leerling worden gekoppeld en kunnen bijvoorbeeld kluisjes niet worden toegekend. 
Regels boekenpakket
Voor het boekenpakket gelden de volgende regels: 
Werkboeken en digitaal lesmateriaal worden eigendom van de leerling. 
Er mag in de werkboeken geschreven worden, maar let er wel op dat sommige werkboeken ook in een volgende klas gebruikt worden. De overige boeken zijn meestal leerboeken. Deze moeten aan het eind van het school­jaar ingeleverd worden. Dit geldt ook voor zittenblijvers. 
De leerboeken worden door de leerlingen gekaft (controle aan het begin van het schooljaar, maar kan in de loop van het schooljaar herhaald worden).
De boeken worden vervoerd in een stevige tas.
Aan het eind van het schooljaar stuurt Van Dijk Educatie aan alle leerlingen een
inleverformulier voor de leerboeken. Op dit formulier staat vermeld welke boeken moeten worden ingeleverd. Dit formulier moet meegenomen worden op de inleverdag. De getekende kopie dient als inleverbewijs voor de leerling. De leerling is aansprakelijk voor verlies en voor alle schade die aan de boeken veroorzaakt wordt. Bij het inleveren van de boeken wordt het boekenpakket gecontroleerd aan de hand van het inleverformulier. 
Indien schade aan de boeken wordt geconstateerd, wordt door Van Dijk Educatie een rekening met acceptgiro naar de leerling/ouders gestuurd. Bij sommige werkboeken zit aan het verpakkingsmateriaal een sticker met een inlogcode waarmee leerlingen toegang krijgen tot de site van de methode. Gooi het verpakkingsmateriaal dus niet meteen weg.
Lesmaterialen VAVO
Voor leerlingen die staan ingeschreven bij Scholen aan Zee, maar hun opleiding op het ROC (vavo) volgen, zijn lesmaterialen ook gratis. Het ROC is verantwoordelijk voor het verstrekken van de boekenlijsten en de leerling is verantwoordelijk voor de aanschaf. De verrekening vindt plaats tussen ROC en Scholen aan Zee.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het ROC Kop van Noord-Holland, Kievitstraat 31 te Den Helder, 0223 611 260. 
10.2
Zelf aan te schaffen (les)materialen
Dit zijn ondersteunende (les)materialen waarvoor de school geen vergoeding van de overheid ontvangt. Het gaat om lesmaterialen die langer dan een jaar meegaan of die door meer gezinsleden kunnen worden gebruikt. De materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te kunnen volgen, maar ouders/verzorgers beslissen zelf of de materialen aangeschaft worden en bij welke leverancier dat gebeurt.

Voorbeelden van deze materialen zijn: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schrift en multomap, pennen en dergelijke. Zie bijlage C van deze schoolgids voor de opsomming van materialen die u/de leerling zelf kunt aanschaffen.
Beroepspakketten Beroepsonderwijs aan Zee
‌Leerlingen van het beroepsonderwijs hebben speciale kleding, schoeisel en gereedschapssets nodig, die door ouders/verzorgers zelf aangeschaft dienen te worden. Een leerling die hier niet over beschikt kan, mede in het kader van de Arbowet en om hygiënische redenen, de toegang tot de les worden ontzegd. De mogelijkheid bestaat het beroepspakket via de school aan te schaffen, maar dit is niet verplicht. Wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan dient u zelf achter het verkrijgen van de materialen aan te gaan.

Leerlingen ontvangen de informatie over de aanschaf van beroepspakketten (speciale kleding, schoeisel etc.) via de school. Omdat alle leerlingen praktijkoriëntatie krijgen en praktijklessen volgen, kan ervan uitgegaan worden dat voor alle leerlingen beroepspakketten dienen te worden aangeschaft.
10.3
Vrijwillige algemene ouderbijdrage
Kosten voor voorzieningen, onderwijskundige projecten, introducties, excursies, schoolreizen, culturele en sportieve activiteiten etc. worden niet door de overheid vergoed. Omdat deze voorzieningen en activiteiten het onderwijs ondersteunen en bijdragen aan een goede en plezierige leeromgeving vraagt Scholen aan Zee hiervoor een vrijwillige bijdrage aan de ouders. De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage en ouders/verzorgers mogen zelf beslissen waaraan wordt deelgenomen/welke diensten worden afgenomen. Scholen aan Zee heeft de mogelijkheid leerlingen uit te sluiten voor het gebruik van voorzieningen en de deelname aan activiteiten waarvoor geen bijdrage wordt betaald.

Deze vrijwillige algemene ouderbijdragen die betrekking hebben op de kosten van voorzieningen en die voor alle leerlingen gelijk zijn worden jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. 

De inning van deze vrijwillige ouderbijdragen is uitbesteed aan Van Dijk Educatie. Bij het bestellen van het boekenpakket via www.vandijk.nl dient u de activiteiten/voorzieningen aan te vinken. Voor de leerling die gedurende de looptijd van de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage de school verlaat, kan de school besluiten tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding of restitutie.

De activiteiten en voorzieningen die voor alle leerlingen van Scholen aan Zee gelijk zijn en waarvoor Scholen aan Zee een vrijwillige bijdrage aan ouders vraagt zijn:
Huur kluisje € 15,-
Om de eigendommen van leerlingen veilig te stellen – denk aan jassen, telefoons, boeken – beveelt Scholen aan Zee het huren van een kluisje aan. Scholen aan Zee is niet (zonder meer) verantwoordelijk voor de eigendommen van de leerlingen - zie in dit verband ook hoofdstuk 9.6 en 9.7 van deze schoolgids. Wanneer de leerling gebruik maakt van een kluisje, ontvangt de leerling aan het begin van het schooljaar met het ondertekenen van een ontvangstverklaring, de sleutel. Raakt de leerling de sleutel kwijt, dan wordt € 7,50 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel.
Collectieve verzekering € 6,-
Scholen aan Zee sluit een collectieve verzekering af tegen ongevallen. De verzekering biedt dekking (voor zover de eigen ziektekostenverzekering dit niet vergoedt) voor de gevolgen van ongevallen in en om de school en tijdens activiteiten in schoolverband (ook stage), alsmede gedurende de tijd van school naar huis en omgekeerd, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Materiële schade valt niet onder de dekking. Zodra zich een ongeval voordoet dienen de leerlingen/ouders/verzorgers onmiddellijk een schadeformulier ongevallen in te vullen. Formulieren zijn op te vragen bij het bedrijfskantoor, zie hoofdstuk 11. Ook ingeval er geen letselschade blijkt, wordt geadviseerd een schade­formulier in te vullen. Medische gevallen kunnen zich vaak later aandienen.
Er is een aanvullende schoolreisverzekering afgesloten, die geldt wanneer de leerlingen met school op reis zijn. Hierin zijn extra reis- en verblijfskosten, in geval van ongeval, meeverzekerd, evenals reddings- en repatriëringkosten. Bovendien zijn bagage, geld en geldswaardige papieren meeverzekerd. Ouders/verzorgers die niet bijdragen aan
de collectieve verzekering kunnen geen aanspraak maken op deze schoolreisverze­kering en dienen hiervoor zelf een voorziening te treffen. Zie voor meer informatie de
folder over Schoolreisverzekering 
Bijdrage ouderraad € 3,-
Uit deze bijdrage worden o.a. bekostigd: koffie/thee tijdens vergaderingen, spreek­uur- en voorlichtingsbijeenkomsten en tijdens de examens, alsmede een attentie voor de leerlingen die geslaagd zijn. Ook draagt de ouderraad bij aan bijvoorbeeld een bankje op het schoolplein of planten en posters voor de lokalen. 
Bijdrage leerlingactiviteiten € 50,-
Van deze bijdrage worden introductie­activiteiten, culturele sportieve activiteiten georganiseerd, zoals talentenjachten en concerten. De prijzen voor de sportdagen worden hiervan betaald, de traktaties voor de leerlingen bij bijzondere gebeurtenissen, de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten en de ondersteuning van activiteiten die ten bate van een goed doel worden gehouden, bijvoorbeeld de kerstmarkten. De bijdrage is voor alle leerlingen gelijk. Het niet betalen kan betekenen dat de leerling niet aan de activiteiten kan deelnemen. 
10.4
Schoolpasje
Alle leerlingen ontvangen gratis een schoolpas. De schoolpassen worden geleverd door de schoolfotograaf (zie hoofdstuk 9.2). Is de leerling de pas kwijt of is deze door onzorgvuldig gebruik kapot, dan wordt voor een nieuwe schoolpas € 7,50 in rekening gebracht.
10.5
Schoolfotograaf
Scholen aan Zee heeft het jaarlijks fotograferen van leerlingen geheel uitbesteed aan Schoolfoto.nl. Dit betekent dat het bestellen en betalen geheel buiten Scholen aan Zee om gaat. Ouders/verzorgers kunnen dit rechtstreeks met Schoolfoto.nl regelen en afhandelen. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van de datum waarop de schoolfotograaf langskomt om te fotograferen. Ongeveer drie weken nadat de leerling is gefotografeerd, ontvangt men een set foto’s met daarbij een begeleidend schrijven over de wijze van bestellen en betalen. De kosten voor een set foto’s bedragen € 12,–.
10.6
Bijdrage activi­teiten, reizen en excursies 
Reizen en excursies vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage, dus ook hiervoor geldt dat deelname niet verplicht is. De toelating van de leerling tot de school is ook niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage voor reizen en excursies verschilt per school en daarom worden deze bedragen jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van Medezeggenschapsraad van de school.

Er wordt onderscheid gemaakt in:
A. Activiteiten, excursies en reizen die geen deel uitmaken van het les-/examenprogramma 
Ouders/verzorgers/leerlingen kunnen zich hiervoor in de loop van het schooljaar aanmelden en ontvangen hier voor een aparte rekening. 
B. Activiteiten, excursies en reizen dIe wel deel uitmaken van het les-/examenprogramma
Ouders/verzorgers/leerlingen kunnen zich hiervoor in de loop van het schooljaar aanmelden en ontvangen hiervoor een aparte rekening. Wordt de bijdrage niet betaald, dan biedt de school een kosteloos alternatief, waarmee leerlingen toch aan de programmaeisen kunnen voldoen. 
Het overzicht van de geplande reizen en excursies is opgenomen in bijlage A.
10.7
Digitaal onderwijs
De ouders/verzorgers van leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het eerste leerjaar instromen, ontvangen voor deelname aan digitaal onderwijs voor aanvang van het nieuwe schooljaar nader bericht over het laptopaanbod (zie hoofdstuk 7.2). 
10.8
Tegemoetkomingen
Tegemoetkoming ouders/verzorgers/kindgebonden budget
Ouders/verzorgers kunnen, afhankelijk van hun inkomen, een kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Ouders krijgen dit dan naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is hangt van het inkomen af, hoeveel kinderen de ouder heeft en hun leeftijd. Een ouder die recht heeft op kindgebonden budget krijgt meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat de Belastingdienst onvoldoende gegevens van de ouder heeft. In dat geval moet het kindgebonden budget door de ouder zelf aangevraagd worden. Zie voor de voorwaarden, het aanvragen en een proefberekening ww.belastingdienst.nl.
Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en een voltijdsopleiding volgen in het voortgezet onderwijs (of vavo), kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift. De tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. De tegemoet­koming bestaat uit een basistoelage en afhankelijk van het inkomen van de ouders mogelijk een aanvullende toeslag. De tegemoetkoming moet op tijd worden aangevraagd; in ieder geval voor het einde van het schooljaar (31 juli).

Meer informatie, het aanvragen en een proefberekening maken op
www.duo.nl/particulieren/scholier.
Tegemoetkoming Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC)
Voor steeds meer gezinnen zijn de kosten voor deel­name aan schoolse en buitenschoolse activteiten als schoolreisjes, excursies, kunstzinnige of muzikale vorming niet langer op te brengen. Door niet aan deze activiteiten te kunnen deelnemen, lopen leerlingen het risico buitengesloten te worden. Het JOC stelt financiële middelen beschikbaar om kinderen van minder draagkrachtige ouders een kans te bieden aan deze activiteiten deel te nemen. Het aanmelden van leerlingen kan uitsluitend gebeuren door de school, de hulpverleners of medewerkers van de instelling waar de culturele activiteit plaatsvindt. Een JOC-aanvraag kan worden ingediend wanneer ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het minimumloon. Bij het indienen van een aanvraag met een bedrag hoger dan € 100,- dienen ouders een Eigen Verklaring te ondertekenen. Na een positieve beoordeling zal het JOC de bijdrage rechtstreeks overmaken naar de school of de instelling.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.jocdenhelder.nl.
Tegemoetkoming Jeugdsportfonds
Ieder kind dient te kunnen sporten. Sport biedt kinderen de structuur van een nieuwe sociale omgeving en het is tevens een vangnet tegen afglijden. Kortom, sport maakt kind en gezin een stukje gelukkiger. Is de thuissituatie zodanig dat sporten onbetaalbaar is, dan kan het Jeugdsportfonds uitkomst bieden. Net als bij het JOC kunnen aanvragen alleen worden ingediend door contactpersonen die nauw betrokken zijn bij de hulpverlening, opleiding, opvoeding en verzorging van een kind. De opgaven blijven anoniem. De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt aan de sportvereniging en er wordt eventueel een waardebon verstrekt voor de sportattributen.
Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl.
10.9
Reductie-/
‌kwijtscheldings-
‌regeling
In bijzondere gevallen kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op de reductie-/kwijtscheldingsregeling van Scholen aan Zee. Hiertoe kan een aanvraagformulier ingediend worden bij de voorzitter van het College van Bestuur.

In overleg met de ouders/verzorgers zal naar een oplossing gezocht worden. Is het beroep van de ouders/verzorgers gegrond, dan zal dit niet leiden tot uitsluiting van deelname aan activiteiten en gebruikmaking van voorzieningen. Scholen aan Zee verwacht wel dat ouders/verzorgers in eerste instantie een beroep doen op gemeentelijke regelingen. Zie voor meer informatie: www.denhelder.nl.

Scholen aan Zee bepaalt aan de hand van de volgende punten of ouders/verzorgers in aan­merking komen voor reductie of kwijtschelding:
De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie, de leefsituatie
of levensovertuiging. 
Om in aanmerking te komen is het totale gezinsinkomen niet hoger dan de geldende bijstandsnorm. (Een recente uitkerings­specificatie van de Participatiewet dient te worden overlegd.)
Op de wettelijk vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard.
Ouders/verzorgers met meer dan één kind bij Scholen aan Zee als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Een speciaal (digitaal) aanvraagformulier staat op onze website: www.scholenaanzee.nl
Het verzoek dient vóór 10 september 2020 ingediend worden bij: 

Scholen aan Zee
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 636
1780 AP Den Helder
10.10
Sponsoring
Voor de organisatie van grote evenementen kan gezocht worden naar sponsoring. Het uitgangspunt is dat sponsoring op geen enkele wijze invloed mag hebben op de inhoud van het onder­wijs en dat er geen andere verplich­­tingen uit voortvloeien.